Om Verhalenmarkt optimaal te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bij het gebruik van deze site gaat u akkoord met het gebruik van functionele en analytics cookies op de pagina's. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Analytics cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag. Voor meer info klik hier.

Algemene voorwaarden


Verhalenmarkt

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Verhalenmarkt B.V. (“De Verhalenmarkt”). De Verhalenmarkt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65086775.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden, en onze privacy policy, zijn van toepassing op alle diensten van De Verhalenmarkt B.V., op elke overeenkomst die tot stand komt tussen De Verhalenmarkt en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website www.verhalenmarkt.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van De Verhalenmarkt aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

3. Onder “Journalisten” wordt verstaan freelance journalisten waar Opdrachtgevers (zoals hieronder gedefinieerd) mee in contact komen via de Website voor de uitvoering van opdrachten.

4. Onder “Opdrachtgevers” wordt verstaan redacties, uitgevers, bedrijven of ondernemers die via de Website in contact komen met Journalisten voor de uitvoering van opdrachten.

5. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.

6. De Verhalenmarkt zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.verhalenmarkt.nl.

7. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

De Verhalenmarkt

1. De Verhalenmarkt biedt een online platform waar vraag en aanbod van Journalisten en Opdrachtgevers bij elkaar komt.

2. De Verhalenmarkt beperkt zich tot het leggen van verbindingen tussen Journalisten en Opdrachtgevers. Journalisten en Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de onderhandeling over prijsvorming en te leveren diensten. Journalisten en Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en kwaliteit van de te leveren diensten.

Algemene gebruiksregels

1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.

2. Journalisten dienen zich te houden aan de journalistieke normen en/of integriteitsregels zoals deze zijn vastgelegd in het redactiestatuut van de opdrachtgever waaraan het artikel wordt verkocht.

3. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

  • a) Plagiaat en/of eerder gepubliceerde tekst;
  • b) Teksten waar Gebruiker geen auteursrecht op heeft;
  • b) Foto’s of ander beeldmateriaal waar Gebruiker geen portretrecht op heeft;
  • c) Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • d) Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • e) Ongevraagde reclame (spam);
  • f) Foute of misleidende informatie; en/of
  • g) Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

4. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

5. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@deverhalenmarkt.nl.

7. Klachten dienen schriftelijk aan De Verhalenmarkt gemeld te worden, via info@deverhalenmarkt.nl

8. De Verhalenmarkt behoudt zich het recht voor de aan De Verhalenmarkt verstrekte informatie door Gebruikers aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

1. Gebruiker dient minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim houden. De Verhalenmarkt mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.

3. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij De Verhalenmarkt. De Verhalenmarkt zal dan gepaste maatregelen nemen.

4. Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.

5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan De Verhalenmarkt verstrekt, of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.

6. De Verhalenmarkt is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.

7. De Verhalenmarkt heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft De Verhalenmarkt het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

8. Indien De Verhalenmarkt van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan De Verhalenmarkt de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website.

8. De Verhalenmarkt kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:

  • a) het account van Gebruiker te verwijderen; of
  • b) onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Tarieven en betaling

1. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

2. De abonnementen van De Verhalenmarkt worden aangeboden voor een vast bedrag per maand. De kosten voor een abonnement zullen maandelijks per automatische incasso worden geïncasseerd, tenzij er is gekozen voor een jaarlijks abonnement. In het laatste geval zal jaarlijks per automatische incasso worden geïncasseerd.

3. Betaling van facturen van De Verhalenmarkt dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

4. Bij overschrijding van een betalingstermijn is Journalist of Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien De Verhalenmarkt invorderingsmaatregelen treft tegen een Journalist of Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering met een minimum van 10% van de openstaande factuur ten laste van de betreffende Journalist of Opdrachtgever.

5. Journalisten en Opdrachtgevers zijn niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

6. Indien een Journalist of Opdrachtgever in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door De Verhalenmarkt niet geïncasseerd kunnen worden, is De Verhalenmarkt gerechtigd het account van de betreffende Journalist of Opdrachtgever op te heffen.

7. De Verhalenmarkt is te allen tijde gerechtigd tarieven aan te passen.

Aansprakelijkheid

1. Gebruikers vrijwaren De Verhalenmarkt, de werknemers van De Verhalenmarkt en gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door De Verhalenmarkt voor Journalisten en Opdrachtgevers verrichte werkzaamheden en de Journalisten en Opdrachtgevers zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan De Verhalenmarkt vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Verhalenmarkt en/of haar werknemers.

2. De Verhalenmarkt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen tussen Opdrachtgevers en Journalisten die voortvloeien uit een overeenkomst die via De Verhalenmarkt tot stand is gekomen. Journalisten zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en kwaliteit van de teksten en/of beeldmateriaal die via De Verhalenmarkt worden aangeboden.

3. De aansprakelijkheid van De Verhalenmarkt jegens Gebruikers voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met diensten die De Verhalenmarkt aanbiedt, is beperkt tot het bedrag dat door Journalisten en Opdrachtgevers is betaald voor de diensten in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van €1.000.

4. De Verhalenmarkt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden en/of onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.

5. De Verhalenmarkt is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.

6. De Verhalenmarkt neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers alle zorg in acht die in redelijkheid van De Verhalenmarkt kan worden verwacht. De Verhalenmarkt is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door De Verhalenmarkt betrachte zorg. De Verhalenmarkt is tevens niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

7. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien De Verhalenmarkt na 12 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade voortvloeit nog geen schriftelijk bericht heeft ontvangen over een claim.

Inschakeling derden

1. De Verhalenmarkt is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden inschakelen. De Verhalenmarkt is niet verplicht om Gebruikers hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van De Verhalenmarkt impliceert dat je ons machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens jou te aanvaarden.

2. De Verhalenmarkt neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. De Verhalenmarkt is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van De Verhalenmarkt.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven De Verhalenmarkt en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. De Verhalenmarkt zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

De Verhalenmarkt mag te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website.

Overige bepalingen

1. De Verhalenmarkt mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor De Verhalenmarkt, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen De Verhalenmarkt en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.